Üdvözöljük a

Származási bizonyítványok kibocsátása | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Származási bizonyítványok kibocsátása

Szerző: Erdősné Sz. Zsuzsa | 2017. január 4.

Az áruk eredetét igazoló, általános (nem-preferenciális) származási bizonyítványokat a nemzetközi kereskedelemben, főként harmadik országban történő import vámkezelés során használják fel. A származási bizonyítványokat a területi kereskedelmi és iparkamarák állítják ki. A Közösségi Agrárpolitika hatálya alá tartozó termékek vonatkozásában az agrárkamarák állítanak ki származási bizonyítványt. 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ

 a származási bizonyítványok kiállításához

 

Magyarországon, export forgalomban, az általános származási bizonyítványok kibocsátását a gazdasági kamarák végzik:

-          a közös agrárpolitika (KAP) hatálya alá tartozó termékek esetében az agrárgazdasági kamarák,

-          minden egyéb (nem a KAP hatálya alá tartozó) termék vonatkozásában a kereskedelmi és iparkamarák állítanak ki származási bizonyítványt.

 

Származási szabályok

Az általános származási bizonyítványok az áruk nem preferenciális származását igazolják. Az áru származási helyének meghatározásakor alapvetően az alábbi szabályok alkalmazandók:

 

1. Teljes egészében előállított termékek: azon árukat, melyeket egyetlen egy országban állítottak elő, termeltek, úgy kell tekinteni, hogy teljes egészében abból az országból származnak. Ide tartoznak az ebben az országban betakarított növények, az itt született és nevelt élő állatok, ezen állatokból származó termékek, vadászatból, halászatból származó termékek stb.

2. Lényeges megmunkálás elve: azok az áruk, amelyeknek előállításában egynél több ország vett részt, úgy tekintendők, hogy abból az országból származnak, ahol az utolsó, lényegesgazdaságilag indokolt megmunkáláson vagy feldolgozáson mentek keresztül, az ehhez felszerelt vállalkozás telephelyén, ha ott új termék előállítása vagy a gyártás fontos szakasza történt.

3. Minimális műveletek: vannak olyan megmunkálások, feldolgozások, amelyek önmagukban vagy egymással kombinálva nem, vagy csak kis mértékben járulnak hozzá az áru tulajdonságaihoz. Ezek a műveletek nem tekinthetők lényeges megmunkálásnak. Ilyenek például az egyszerű csomagolás, átcsomagolás, válogatás, osztályozás, készletek kialakítása, mosás, címkézés, az adott termék összetevőinek összerakása, stb.

4. Speciális esetek: pótalkatrészek, csomagolóanyagok, több részletben szállított áruk

 

Amennyiben a származás meghatározása a fenti szabályok figyelembevételével nem lehetséges, a legnagyobb hányad elvét kell alkalmazni: az áru abból az országból származik, amelyből az anyagok érték szerint meghatározott legnagyobb hányada származik.

 

Származási bizonyítvány, kereskedelmi számla, egyéb okmány hitelesítése:

 

Vonatkozó jogszabályok, szabályok

-          952/2013/EU rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról, 59-61. cikk

-          2016. évi XIII. az Uniós Vámjog végrehajtásáról, 124. §

-          11/2016. NGM rendelet az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól, 12.§, 1bek.

-          312/2001. (XII.28) Korm. rendelet (Mehib), 7. §, 1. bekezdés, 9. §, 1. bekezdés

-          85/1998. (V.6.) Korm. rendelet (kamatkiegyenlítés), 6. §, 1. bekezdés

-          435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, 4. §, 1. bekezdés

-          1999. évi CXXI. törvény (kamarai törvény), 10. §

-          1982. évi 11. törvényerejű rendelet a vámeljárások egyszerűsítéséről és összehangolásáról (Kiotói Egyezmény)

-          Felülvizsgált Kiotói Egyezmény, K melléklet

-          Eurochambres (Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége) útmutatója az EU-ból történő export esetén alkalmazandó nem preferenciális származási szabályokhoz (2016) (Eurochambres útmutató) (lásd: 2. számú melléklet)

-          Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Alapszabályának 5. számú melléklete (Okmányhitelesítési Szabályzat)

A jelenleg használt származási bizonyítvány nyomtatványok még 2019.május 01-ig érvényben lesznek, addig felhasználhatóak.

 

A származási garnitúra 3 példányból áll.
Eredeti  : az importőr ország vámhatósága számára
Másolat : az exportőr számára (ha szükséges)
Kérelem: Kamaránál marad 

 

Származási bizonyítvány hitelesítéséhez szükséges okmányok:

1. Kérelem
2. Kereskedelmi számla (másolat)
3. Származást igazoló okmányok
    – Magyar gyártó esetén  –  gyártói nyilatkozat
    – Európai Unió területén lévő gyártó esetén  –  beszállítói nyilatkozat
   – Európai Unión kívüli származás esetén  –  harmadik országban kiállított származási bizonyítvány, leigazolt EUR1, EUR-MED. stb.
4. Aláírási címpéldány (első alkalommal leadandó)
5. Meghatalmazás (ha a benyújtott okmányt nem a cégképviseletére jogosult írta alá)

 

Kitöltési nyelv:

az Európai Unió  bármely hivatalos nyelvén, vagy bármely más nyelven,szükség esetén magyar fordítást kérhet a kibocsátó testület
Kitöltés módja:

gépírás, vagy kitöltő program

 

1. rovat:
Exportőr,feladó neve és címe : magyarországi vagy Európai Uniós székhellyel rendelkező cég ill. természetes személy lehet.
– amennyiben nem az export számla szerinti exportőr kerül az 1.rovatba, az alábbi hivatkozás használható: ….(/képviselő, meghatalmazott) on behalf of …../számlán feltüntetett exportőr

 

2. rovat:

Címzett neve, címe,rendeltetési ország KÖTELEZŐ
– ha a címzett nem a számlán feltüntetett cím, az alábbi hivatkozás használható
– To the order of   …..(számla szerinti külföldi vevő) for despatch to …. (külföldi átvevő neve,címe)
– a pályázatokhoz, az exporthitel finanszírozáshoz kiállított bizonyítványok esetében ebben a rovatban a pályázat kiíróját, esetleg a pályázat számát, a bank nevét kell feltüntetni

 

3. rovat:
Származási ország:

–  European Union
–  European Union /és az adott tagország megnevezése(pl: European Union/Hungary
–  csak az adott konkrét EU állam is feltüntethető abban az esetben, ha a fogadó ország ezt megköveteli (pl.:Szaúd-Arábia, Mexikó, USA
RÖVIDÍTENI NEM LEHET!

– több országból származó szállítmány esetén minden származási országot meg kell nevezni
– helyhiány esetén a származási ország feltüntethető a 6. rovatban is, minden tétel mellett, a következő hivatkozással a 3. rovatban: as shown in Box 6
Harmadik országbeli származás esetén természetesen az ország nevét kell feltüntetni.

 

4. rovat
Szállításra vonatkozó adatok
: Pl. kamion, repülő, vonat stb.

 

5. rovat:
Megjegyzések:
Például:
– hivatkozás a pótalkatrészekre => essential spare parts/machinery’s standard equipment to certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás a visszamenőleges hatállyal történő kiadásra => issued retrospectively; date of export: ……
– hivatkozás a pótlólagos kiadásra => This certificate cancels and replaces certificate No. …… issued on ……
– hivatkozás arra, ha az export előtt a finanszírozási szerződéshez készült a bizonyítvány => exportcélú előzetes igazolás
– egyéb az adott ügyletre vonatkozó, fontos pótbejegyzés (importengedély száma, akkreditív száma, stb.)

 

6. rovat:
Tételszám, csomagok száma, fajtása, jelölése, árumegnevezés
– minden árufajtát külön tételszámmal kell jelölni
– szokványos, kereskedelmi árumegnevezés alkalmazandó (nem használható csak a márkanév, gyűjtőnév, általános megnevezés)
– helyhiány esetén: az exportőr által aláírt számla, rakomány-jegyzék, vagy árulista csatolandó a származási bizonyítványhoz, illetve a 6. rovatban hivatkozni szükséges erre a csatolmányra, annak számára, azonosítójára, a következő szöveggel:
– According to the attached invoice / packing list number …. dated ….
– Csatolmány esetén hitelesítendő a csatolmány is, valamint a csatolmányon is szükséges hivatkozás a származási bizonyítványra. Amennyiben az árufelsorolást a csatolmány tartalmazza, a bizonyítvány a csatolmány nélkül nem érvényes.
– az üresen maradt részt át kell húzni (az utolsó bejegyzést egy vízszintes vonallal kell aláhúzni, a fennmaradó üres részt pedig ferde vonallal kell áthúzni). A rovatba új sorok ezt követően már nem vihetők fel

 

7. rovat
Mennyiség
– mennyiségi egység megjelölése
– metrikus rendszer
– súly esetén a bruttó és nettó súly egyértelmű megjelölése, mindkettő használata esetén ezek egyértelmű megkülönböztetése

 

8. rovat: Kamara tölti ki.

A KÉRELEM (rózsaszín példányon): Megjelölni azt, hogy a terméket Magyarországon lévő saját üzemben vagy másik üzemben gyártották.
Hely, dátum, cégszerű aláírás

 

9. rovat:
Akkor kell kitölteni, ha a származási bizonyítványt kérő nem azonos az exportőrrel.

 

A származási bizonyítvány hitelesítését a kibocsátó kamara megtagadja:
– ha a bizonyítvány hiányosan, hibásan került kitöltésre
– ha a bizonyítvány nem az export számla és egyéb dokumentumok szerint került kitöltésre
– ha a bizonyítvány negatív megkülönböztető szöveget tartalmaz (pl. politikai bojkott nyilatkozat)
– ha a bizonyítványra nem odatartozó jelölések, rajzok kerültek
– ha a bizonyítvány nem olvasható, világos,szellemképes a nyomtatás stb.

Kereskedelmi számla hitelesítése:

A fogadó ország előírásainak megfelelő példányszámot tekintjük 1 garnitúrának.
(irányadó:  K und M. – a Német Kamara kiadványa)

Az ezen felüli példányokért külön díjat számítunk fel. A hitelesítéshez szükség van egy plusz másolatra, amely a Kamaránál marad.

                                                

Azonos sorszámú számlát 1 azonos sorszámú bélyegzővel lát el a kamara. Eltérő sorszámú számlákat (ha pl. egy export kiszállításhoz 2 vagy több számla tartozik), számlánként külön sorszámbélyegzővel látunk el, függetlenül attól, hogy egy kiszállításhoz tartozik. Külön dokumentumokról lévén szó, külön sorszámot kell alkalmazni a láttamozásnál. 

 

Egyéb okmányok hitelesítése:

Ezek lehetnek például: packing list, szállítólevél, fuvarlevél, beszállítói nyilatkozat, minőségi bizonyítványok,  SGS igazolások, növény és állategészségügyi okmányok, hajóstársasági igazolások, meghatalmazások, kereskedelmi levelek, stb. Itt is minden hitelesítendő okmányból másolatot kérünk. Ezen dokumentumokat, dokumentum fajtánként külön-külön sorszámbélyegzővel látja el a kamara, s dokumentum fajtánként felszámítja a hitelesítési díjat.  

Ha például export kiszállítás esetén egy vállalkozás származási bizonyítványt láttamoztat és kéri a számla és a packing list láttamozását is, akkor a számla és a packing list külön sorszámbélyegzőt kell kapjon, mivel két különálló dokumentumról van szó, függetlenül attól, hogy egy származási bizonyítványhoz vagy egy export kiszállításhoz kapcsolódik.

Egy adott dokumentum, pl. kereskedelmi számla láttamozási díja, 1 garnitúra (azaz 1, de maximum 3 példány) láttamozását foglalja magába, a fogadó ország előírásainak függvényében.

 

Jelen tájékoztatás nem teljes körű. A származási bizonyítvány kibocsátásával kapcsolatos további kérdések esetén (pl. kitöltés, díjak) a területi kamarák okmányhitelesítési munkatársai készséggel állnak az Ön rendelkezésére a területi kamarai elérhetőségeken.

 

Ügyintézés Fejér megyében - a Gazdaság Házában

A területileg illetékes kamara: Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Tel.: (22) 510-310, amelyen előzetes időpontegyeztetés is lehetséges.

e-mail: info@fmkik.hu

Ügyfélfogadás: hétfő-csütörtök: 8,00-16,00, péntek: 8,00-15,30

 

Nyomtatványárak és díjtételek a csatolt táblázatban olvashatók.