Üdvözöljük a

Békéltető testületi eljárás megindításához szükséges információk | Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Békéltető testületi eljárás megindításához szükséges információk

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala.

Az eljárásra fő szabály szerint a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A testület saját honlapja Online ügyindítási lehetőséggel

www.bekeltetesfejer.hu

 

 

Eljárás megindításának feltételei:

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, erről a fogyasztónak nyilatkoznia kell.

 

A fogyasztó kérelmének tartalmaznia kell:

 

a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,

 

b) vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,

c) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok  
bizonyítékait,

d) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított, és fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet nem terjesztett elő,

e) a testület döntésére irányuló indítványt,

 

f) a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik. Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Ha a kérelem hiányos, a békéltető testület elnöke a kérelmet a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a kérelmezőnek visszaküldi (hiánypótlás).

 

Fogyasztó fogalma: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció , ajánlat címzettje.

 

A békéltető testület eljárása díjmentes!

 

A testület saját oldala Online ügyindítási lehetőséggel:

www.bekeltetesfejer.hu